TIETOSUOJALAUSEKE

Asiakkaan henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

  1. Yhteystiedot

Sandak Koillinen Oy
Y-tunnus: 2118928-7
Postiosoite: Konetie 2 C 12, 04300 Tuusula
toimisto@sandakkoillinen.fi

  1. Käsiteltävät tiedot

Asiakkaan itse antamat henkilötiedot.

Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti.

Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteen luomista varten ja mahdollista laskutusta varten.

  1. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

–       Asiakassuhteen ylläpito, asiakkaan laskutus ja kontaktointi ja mahdollinen jälkikäteen laskutus

–       Käsittely perustuu sopimukseen, joka syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen

  1. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

–        Kirjanpitolain mukaisesti toteutuneista tilauksista on säilytettävä tiedot vähintään kuuden vuoden ajan kuluvan tilikauden päättymisestä lähtien (laki)

  1. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
  • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.